2000px-Rubik's_cube_v3.svg

POLITICKÁ PRIORITA PREDSEDNÍCTVA SR V RADE EÚ V OBLASTI MLÁDEŽE

Prioritnými témami slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude prebiehať v druhej polovici roka 2016,  sú pre oblasť mládeže odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou.

Práca s mládežou musí byť zaujímavá, atraktívna a reagovať na nové trendy v živote mladých ľudí. Musí mladým ľuďom poskytnúť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu, aby sa sami presadili v rýchlo meniacom sa svete.

V tejto oblasti Slovensko navrhne prijatie legislatívneho dokumentu Závery Rady EÚ na tému “Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom rozvíjať potenciál mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti.”
Dokument upozorní na nové, moderné spôsoby práce s mládežou, vrátane on-line nástrojov, ktorými je možné reagovať na nové trendy v životoch mladých ľudí a pritiahnuť do aktivít v práci s mládežou čo najväčší počet mladých ľudí. To umožní odhaliť skrytý potenciál mladých ľudí a otvoriť nové príležitosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

PRÍNOSY TÉMY

Práca s mládežou bude mať väčší priestor pre zapojenie všetkých mladých ľudí a umožní tak odhaľovať a podporovať ich potenciál a osobné schopnosti.

Práca s mládežou bude mať zázemie pre hľadanie nových prístupov, ktoré sú príťažlivé pre mladých ľudí. Ľudia z praxe budú môcť lepšie reagovať na trendy a na to, čo mladí ľudia vnímajú ako atraktívne pri trávení voľného času.

Mladí ľudia majú vnútorný potenciál, ktorý môžu využiť v prospech svojho osobného rozvoja a rozvoja celej spoločnosti.Je dôležité, aby mladí ľudia pochopili v čom vynikajú, lebo to zvýši ich sebadôveru a motivuje ich to, aby svoj potenciál ďalej rozvíjali a stavali na ňom. Pomôže im to aktívne sa zapojiť do fungovania spoločnosti a uplatniť sa v zamestnaní

Využívanie všetkých dostupných nástrojov na vzdelávanie a na nachádzanie talentu je veľmi dôležité hlavne v prípadoch práce s mladými ľuďmi, ktorí sú určitým spôsobom znevýhodnení.

Môžu to byť mladí so sociálne slabšieho prostredia, príslušníci menšín, či tí s telesným alebo duševným postihnutím. Práve pri takýchto ľuďoch je kľúčové, aby boli zapojení a podporení v rozvíjaní potrebných životných zručností v oblasti občianstva, mediálnej a digitálnej gramotnosti, kritického myslenia a interkultúrneho porozumenia.

PROCES SCHVAĽOVANIA DOKUMENTU

O téme Predsedníctva bude diskutovať počas piatich zasadnutí tzv. pracovná skupina MLÁDEŽ pri Rade EÚ, ktorej bude predsedať Slovensko. Jej členmi sú zástupcovia ministerstiev všetkých členských krajín EÚ.
Výsledkom práce tejto skupiny bude návrh „Záverov Rady“, ktoré budú predložené na schválenie Rade ministrov pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorá zasadne pod vedením Slovenska v Bruseli 21. novembra 2016.