Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg (NPS pre ŠD) má 6 členov:

Asociácia krajských rád mládeže
AKRAM = Asociácia krajských rád mládeže združuje, zastupuje a spolupracuje s regionálnymi radami mládeže. Ich poslaním je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni krajské rady mládeže za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti a zároveň vytvárať priestor na vzájomnú výmenu skúseností. Prostredníctvom krajských rád mládeže zastupujú na národnej aj medzinárodnej úrovni aj neorganizovanú mládež a maximalizujú jej schopnosť sebarealizácie.
Rada mládeže Slovenska
Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí. RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeM je spolupráca s ICM, ich metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie a poradenstvo.
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o mládež a šport. Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť.
Študentská rada vysokých škôl
Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (vrátane Národnej agentúry Programu Erasmus+)
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo školského a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz schopná uplatniť sa v budúcom živote. Svojimi programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu.

Každý člen nominuje svojich delegátov do NPS pre ŠD, ktorí ho reprezentujú. Každý člen môže byť reprezentovaný najviac 2 delegátmi okrem Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ktorá má 3 delegátov.

Partnermi Štruktúrovaného dialógu sú organizácie, ktoré budú vykonávať konzultácie s mladými ľuďmi priamo v teréne.

Rada mládeže Žilinského kraja
Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je demokratické, dobrovoľné združenie, ktorého cieľom je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.
ICM Topoľčany
ICM Topoľčany je inforomačné centrum pre mladých ľudí. Cieľom je poskytovanie informácií a poradenstva pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života, zabezpečovanie odborného a profesijného poradenstva pre mladých ľudí a pod. Všetky tieto informácie poskytujú bezplatne. ICM Topoľčany ponúka komplexné informačné služby “pod jednou strechou”, kde profesionálne vyškolení konzultanti denne odpovedajú na otázky z oblasti,
YMCA na Slovensku
YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Svoju činnosť začala v Československu v roku 1921.Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť v roku 1990. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke, prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti, k aktívnemu občianstvu založenému na
OZ Ďakujem – Paľikerav
OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV” je zamerané na pomoc sociálne znevýhodneným, najmä Rómov, prostredníctvom sociálnej a materiálnej pomoci. Zároveň realizuje rôzne mimoškolské aktivity pre deti a mladých, ako napr. školenia s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce.
Mládež ulice
Mládež ulice  tvorí tým profesionálnych sociálnych pracovníkov i dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli podporovať deti, mládež, rodiny i komunity na ceste zvyšovania kvality ich života. Realizujú terénne nízkoprahové programy v troch mestských častiach Bratislavy, v rámci ktorých poskytujú služby voľnočasového a sociálneho charakteru.
Mladíinfo
Madiinfo Slovensko  je organizácia, ktorá informuje o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatí. Vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia, hosťuje a koordinuje zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku, organizuje medzinárodne tréningy a výmeny. Mladiinfo Slovensko ponúkajú vzdelávací program pre študentov “Learn nad Travel” a mentoringové pozície prepájajúce domácich a zahraničných dobrovoľníkov.Ich misou je pomáhame informovať mladých ľudí o vzdelávacích príležitostiach okolo nich a širiť  informácie o zaujímavých
Zväz skautov maďarskej národnosti
Zväz skautov maďarskej národnosti (ďalej len Zväz) je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou mladých ľudí. Cieľovou skupinou Zväzu je mládež maďarskej národnosti na Slovensku, organizácia má v prvom rade vypracovaný vzdelávací program pre nich, ale má aj dospelých členov. Skautov nájdeme po celej krajine, preto sa Zväz delí na menšie jednotky – skautské zbory
Erasmus Student Network Slovakia
Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia) je nezisková študentská organizácia. Ich úlohou je pomáhať zahraničným študentom a poskytovať im možnosti pre kultúrne porozumenie a ich osobný rozvoj na základe princípu študenti pomáhajú študentom. ESN Slovakia je poradným orgánom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Národnej Agentúre). ESN existuje vo viac než 430 vysokých školách v 36 krajinách
Detská organizácia Fénix
Detská organizácia Fénix vznikla ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský čas. Hlavným cieľom organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času.  Zámerom organizácie Fénix je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas