Panel mladých

  • je nástroj, ktorého hlavným cieľom je presadzovať hlas mladých ľudí v rozhodovaniach o politikách a programoch, ktoré sa ich týkajú.
  • je reprezentatívna vzorka mladých ľudí, ktorých sa budeme pýtať viackrát za rok otázky na aktuálne témy najmä v oblasti vzdelávania, participácie ale iných pálčivých spoločenských problémov.

V rámci aktivít v Paneli mladých sa budeme pravidelne pýtať mladých stredoškolákov na ich názory a tým získame čerstvé informácie o tom, ako vnímajú spoločenské dianie a čo ovplyvňuje ich pohľad na svet. 

Výsledky odborne garantovaných prieskumov poskytneme odborníkom, úradníkom, politikom a prostredníctvom médií aj širokej verejnosti a budeme ich aktívne komunikovať školám a študentom, ktorí sa doň zapojili.  

Panel mladých sa tak stane nielen novým nástrojom na pochopenie mladej generácie, ale aj umožní vytvárať politiky založené na dôkazoch.

Základom Panelu mladých je sieť spolupracujúcich stredných škôl, riaditeľov, učiteľov a študentov vo všetkých krajoch Slovenska. Na týchto školách budeme niekoľkokrát za rok distribuovať dotazník na aktuálne témy čo najvyššiemu počtu študentov. Zároveň budú tieto školy zapojené aj do konzultácií s mládežou v rámci celoeurópskeho projektu o participácii mladých – Štruktúrovaný dialóg.

Ciele Panelu mladých:

  • Vybudovať stabilnú sieť spolupracujúcich škôl a učiteľov naprieč Slovenskom
  • Zaručiť efektívnu spolúčasť mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich priamo týkajú
  • Názory zistené cez Panel mladých sa stanú podkladom a východiskom pre legislatívne a strategické dokumenty
  • Údaje získané vo výskumoch poslúžia ako argumenty na budovanie štruktúr pre partnerské a demokratické zapojenie sa mladých ľudí do vzdelávacieho systému a pri tvorbe politík

Mladí ľudia sa chcú zapájať!

Z konzultácií s mladými ľuďmi, ktoré koordinovala Rada mládeže Slovenska v rámci Štruktúrovaného dialógu s mládežou v roku 2016 vyplýva, že názor, že mladí ľudia sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Diskusie a kvantitatívny výskum s mladými ukázali, že tu existuje ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politík.

Mladí ľudia majú relevantné skúsenosti, sú odborníkmi na “žitú realitu” a preto by mali byť ich názory brané do úvahy pri rozhodovaní, tvorbe politík a príprave zákonov a opatrení a tiež pri ich hodnotení.

Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Ako vyplýva z doterajších výskumov Rady mládeže Slovenska mladí volajú po politike, ktorá je založená na dôkazoch a na ich skutočných názoroch.

Od mladých ľudí očakávame, že dosiahnutím 18. roku života dospejú a stanú sa schopnými a platnými členmi spoločnosti. Aby sa takými mohli stať, je nevyhnutné vychovávať a viesť ich tak, aby mali mieru kontroly a slobody primeranú ich veku a túto kontrolu a slobodu postupne prispôsobovali svojej vyspelosti.

Vytváranie príležitostí na aktívnu účasť na záležitostiach, ktoré sa detí a mladých ľudí priamo či nepriamo dotýkajú, im poskytne sebadôveru a pomôže vytvoriť vlastné nástroje na to, aby sa stali aktívnymi, angažovanými, vplyvnými a zodpovednými členmi spoločnosti v budúcnosti.

V roku 2018 sme vďaka Panelu mladých získali dáta na prieskum o trávení voľného času. Správu z tohto prieskumu si môžete prečítať tu.