Základom Panelu mladých bude sieť spolupracujúcich stredných škôl – gymnázií ako aj stredných odborných škôl vo všetkých krajoch Slovenska. Do projektu chceme zapojiť riaditeľov, učiteľov a študentov, ktorí sú presvedčení, že mladí ľudia majú čo povedať k politikám, ktoré sa ich týkajú.

Z diskusií a výskumu, ktoré sme v roku 2016 robili na Slovensku v rámci európskych konzultácií Štruktúrovaného dialógu s mládežou s takmer 12 tisíc mladými ľuďmi vyplýva, že mladí ľudia volajú po politike, ktorá je založená na dôkazoch a na ich skutočných názoroch.

Zároveň však potrebujú zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť.

Práve panel mladých môže ako takýto nástroj slúžiť – umožní svojou pravidelnosťou a flexibilitou, aby sme “to čo si mladí ľudia myslia”mohli prezentovať odborníkom, politikom, úradníkom ale aj verejnosti.
Keďže Rada mládeže Slovenska je platforma, ktorá združuje najväčsie mládežnícke organizácie na Slovensku a reprezentuje záujmy viac než 60 tisíc mladých ľudí je rešpektovaným partnerom pre politikov, odborníkov ako aj štátne inštitúcie. Výsledky výskumov vrámci Panelu mladých na rôzne témy sa tak potenciálne stanú podkladom pre politiky a stratégie týkajúce sa vzdelávania a života mladých ľudí vôbec.
Na zapojených stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska budeme niekoľkokrát za rok distribuovať dotazník na aktuálne témy čo najvyššiemu počtu študentov. Zároveň budú tieto školy zapojené aj do konzultácií s mládežou v rámci celoeurópskeho projektu o participácii mladých – Štruktúrovaný dialóg.

Od mladých ľudí očakávame, že dosiahnutím 18. roku života dospejú a stanú sa schopnými a platnými členmi spoločnosti. Aby sa takými mohli stať, je nevyhnutné vychovávať a viesť ich tak, aby mali mieru kontroly a slobody primeranú ich veku a túto kontrolu a slobodu postupne prispôsobovali svojej vyspelosti.

Vytváranie príležitostí na aktívnu účasť na záležitostiach, ktoré sa detí a mladých ľudí priamo či nepriamo dotýkajú, im poskytne sebadôveru a pomôže vytvoriť vlastné nástroje na to, aby sa stali aktívnymi, angažovanými, vplyvnými a zodpovednými členmi spoločnosti v budúcnosti.

 Čo znamená pre Vašu školu zapojenie sa do Panelu mladých:

1. Spolupráca prinesie Vašej škole možnosť zapojiť sa do procesu zlepšovania vzdelávania na Slovensku a účasť na prestížnom projekte európskeho významu – Štruktúrovaný dialóg
2. Budeme Vám pravidelne komunikovať reprezentatívne a štruktúrované výstupy, ktoré budete môcť ďalej používať na zviditeľnenie a získanie uznania pre Vašu školu. Vaša škola bude informovaná o výsledkoch prieskumu a ich využití pri tvorbe verejnej politiky detí a mládeže.
3. Zároveň Vaša škola získa možnosť komunikácie a nadviazania spolupráce s rôznymi organizáciami, aktivistickými iniciatívami a odborníkmi v oblasti vzdelávania a práce s mládežou.
4. Rada mládeže Slovenska bude tiež formou newslettera informovať partnerské školy o príležitostiach a ponukách z oblasti mládežníckeho sektora.

Čo  od Vašej školy potrebujeme?

1. zapojená škola bude distribuovať dotazník čo najvyššiemu počtu študentov – dotazník bude aj online aj v papierovej forme, podľa želania školy

2. pri papierovej forme potrebujeme vedieť odhad počtu kusov dotazníka a tie pošleme spolu s ofrankovanou obálkou a prekvapeniami pre študentov (perá, odznaky, sladkosti)

3. škola nám v stanovenom termíne pošle dotazníky na naše náklady späť

Zapojte sa do Panelu mladých a kontakujte nás!

 

Mgr. Eva Šipöczová, Ph.D.

E-mail: sipoczova@mladez.sk

Tel: +421 948 783 968

Mgr. Irena Jenčová, Ph.D.

E-mail: jencova@mladez.sk

Tel: +421 948 761 074